Oferta pracy

Aktualności

stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych

 

Główne obowiązki :

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych MOSiR

Opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń

Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Prowadzenie rejestru zamówień publicznych

Wsparcie pracowników pozostałych komórek w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości zamówienia,

Udział w przygotowaniu dokumentacji do wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych

Obsługa obiegu dokumentacji bieżącej,

Stała współpraca z innymi działami i obiektami MOSiR.

 

Wymagania niezbędne :

Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Osoba niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wykształcenie min średnie z trzyletnim stażem pracy lub wyższe i roczny staż pracy

Minimum roczne doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego

Znajomość przepisów:

Ustawa o pracownikach samorządowych,

Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

Ustawa Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz ustawy Kodeks cywilny

Ustawa o finansach publicznych – w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,

Biegła znajomość programów komputerowych pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe :

Samodzielność i zaangażowanie,

Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania

Gotowość do pracy pod presją czasu,

Umiejętność pracy zespołowej,

Komunikatywność,

Dobra organizacja pracy własnej,

Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.

więcej szczegółów: