Oferta pracy: Inspektor ds. zamówień publicznych

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice
ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych

Główne obowiązki :
 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych MOSiR,
 Opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń,
 Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 Wsparcie pracowników pozostałych komórek w przygotowaniu opisu
przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości zamówienia,
 Udział w przygotowaniu dokumentacji do wyjaśnień na potrzeby
postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych,
 Obsługa obiegu dokumentacji bieżącej,
 Stała współpraca z innymi działami i obiektami MOSiR.

Wymagania niezbędne :
 Wykształcenie min. średnie i trzyletni staż pracy lub wyższe i roczny staż pracy,
 Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 Osoba niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 Znajomość przepisów:
o Ustawa Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz ustawy Kodeks cywilny,
o Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
o Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
o Ustawa o finansach publicznych – w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
o Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
o Znajomość programów komputerowych pakietu MS Office
Wymagania dodatkowe :
 Doświadczenie zawodowe: w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 Samodzielność i zaangażowanie,
 Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania,
 Gotowość do pracy pod presją czasu,
 Umiejętność pracy zespołowej,
 Komunikatywność,
 Dobra organizacja pracy własnej,
Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.
Informacja o warunkach zatrudnienia :
 Preferowany pełny wymiar czasu pracy (możliwość podjęcia pracy w mniejszym wymiarze min. ½ etatu),
 Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach,
 Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR ,
 Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice).

Wskaźnik zatrudnienia:
W listopadzie 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
 kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy,
 oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:
w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor ds. zamówień publicznych” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2022r.

Informacje dodatkowe:
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.