Aktualności

Aktualności (154)

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych,
 • Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 • Zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • Dekretacja kosztów oraz bieżące uzgadnianie kont,
 • Analiza zaksięgowanych dokumentów i sald kont zgodnie z obowiązującym planem kont,
 • Przygotowanie danych do sporządzenia miesięcznej deklaracji składek na PFRON,
 • Sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS) (kwartalne, roczne),
 • Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie analizy i zmian w planie finansowym,
 • Obsługa rachunku bankowego,
 • Wspieranie komórek w działu finansowo-księgowego w bieżącej pracy,
 • Wspieranie Działu Finansowo-Księgowego w bieżącej pracy.

Wymagania niezbędne :

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak karalności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie wyższe w zakresie: administracji, finansów, rachunkowości i minimalny 3 letni staż pracy lub wykształcenie średnie ekonomiczne i minimalny 5 letni staż pracy,
 • Złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • Znajomość przepisów:
  • Ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
  • Ustawy o rachunkowości,
  • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • Ustawa o pracownikach samorządowych,
 • Biegła znajomość programów komputerowych pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe :

 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansowym, księgowym,
 • Wiedza z zakresu finansów i księgowości budżetowej,
 • Doświadczenie w pracy w JST,
 • Samodzielność i zaangażowanie,
 • Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania,
 • Gotowość do pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Komunikatywność,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • Obsługa programów finansowo-księgowych.

 

Informacja o warunkach zatrudnienia :

 • Pełny wymiar czasu pracy, praca od poniedziałku do piątku 7:30-15:30 z możliwością elastycznego czasu pracy,
 • Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach,
 • Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR,
 • Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice).

 

Wskaźnik zatrudnienia:

W kwietniu 2024r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor ds. finansowo-księgowych” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2024

 

Informacje dodatkowe:

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. 

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ruszyły bezpłatne zajęcia: Trening zdrowotny w Mieście Nauki. Slow jogging, Nordic Walking i Boot Camp prowadzone będą przez specjalistów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z Zakładu Lekkiej Atletyki, a wszystko w ramach Europejskiego Miasta  Nauki Katowice 2024. To dobry pomysł na wypełnienie noworocznych postanowień! Organizatorzy zapraszają osoby pełnoletnie.

10.01.2024 ruszyły pierwsze zajęcia ze Slow jogging i Nordic Walking. Będą się odbywać w każdą środę o 18:00 na stadionie miejskim MOSIR w Katowicach przy ulicy Asnyka do końca maja. Uczestnicy poznają poprawną technikę biegu i Nordic Walking, dowiedzą się jak dobrać sprzęt, obciążenia treningowe i intensywność zajęć do aktualnych umiejętności. W każdy czwartek natomiast na stadion AWF Katowice o 18:00 na Boot Camp organizatorzy zapraszają amatorów treningu funkcjonalnego. Taka aktywność pomaga w rozwoju zdolności motorycznych, buduje wytrzymałość i siłę. To idealny sposób na dotrzymanie noworocznych postanowień związanych z ruchem i poprawienie kondycji.

- Proponujemy aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności, dobrą dla każdego, a dodatkowo pod okiem ekspertów AWF Katowice, którzy udzielą wskazówek i odpowiedzą na każde pytanie. Nie ma lepszego sposobu na zadbanie o dobrą formę niż regularne ćwiczenia. Spotykamy się w środy na stadionie miejskim przy ul. Asnyka, a w czwartki na stadionie AWF Katowice, ul Kościuszki 82 - o 18:00. Ruch to zdrowie – zapraszamy!mówi koordynator projektu dr Ryszard Grzywocz, kierownik zakładu Lekkiej Atletyki AWF Katowice i dodaje: nasz cykl to także doskonałe przygotowanie do corocznej imprezy Szkoły Mistrzów, czyli XV Katowickiego Festiwalu Biegowego im. Jerzego Kukuczki. Warto zacząć niezależnie od pogody!

Sport to uniwersalny język, który łączy ludzi. Na zajęciach nie zabraknie endorfin, pozytywnej energii i radosnej integracji. Tak spożytkowany czas z pewnością zaowocuje świetnym samopoczuciem i dobrą formą fizyczną. Zajęcia w grupie to także idealny sposób na nowe znajomości, a wspólny wysiłek sprzyja wymianie doświadczeń i nawiązywaniu relacji.  Na zajęcia nie trzeba się zapisywać. Obowiązuje komfortowy strój sportowy adekwatny do warunków atmosferycznych.

poniedziałek, 29 kwiecień 2024 08:59

Sprzedawca biletów - praca w sezonie letnim

Napisał

OFERTA PRACY

SPRZEDAWCA BILETÓW

Poszukujemy chętnych do pracy w sezonie letnim (czerwiec-wrzesień) na terenie obiektów MOSiR w Katowicach
(O.R.W. Bugla ul. Żeliwna 26d oraz O.R.W. Rolna ul. Nasypowa 65)

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • dyspozycyjność (praca 7 dni w tygodniu na zmiany – według grafiku)
 • osoby pełnoletnie
 • obsługa kasy fiskalnej (oferujemy przeszkolenie)

Główne obowiązki:

 • sprzedaż biletów osobom korzystającym z obiektów
 • obsługa terminali płatniczych
 • sporządzanie raportów kasowych

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w temacie maila wpisując „Sprzedawca biletów”.

Wysyłając dokumenty aplikacyjne należy pamiętać o dołączeniu zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Sprzedawcy biletów”

 

Kontakt:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Z. Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice

Tel. 32-259-64-62 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 29 kwiecień 2024 06:14

FIT jest GIT - Maj

Napisał
Dziś o godz. 9.00 otwieramy zapisy na maj 😉
Co trzeba zrobić żeby się zapisać?
Kliknij link poniżej:
Zdrowy kręgosłup:
Fitness:
lub telefonicznie 504 004 709.
Nie czekaj! Liczba miejsc ograniczona, a kto pierwszy ten lepszy!

Zapraszamy do składania ofert na wysokość stawki czynszu dzierżawy gruntu z dostępem do energii elektrycznej w celu prowadzenia działalności gastronomicznej z mobilnej przyczepy, w tym sprzedaży lodów w sezonie 2024 na terenie Ośrodka Sportowego Asnyka w Katowicach przy ul. Asnyka 27.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 06.05.2024 r. do godziny 10.00 na adres MOSiR: ul. Zofii Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium zgodnie z ww. terminem.

Szczegółowe informacje, formularz ofertowy oraz projekt umowy znajdują się pod linkiem: https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-zapraszajace-do-skladania-ofert-gastronomia-os-asnyka-ii.html

Zapraszamy do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w sezonie letnim 2024 na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Rolna w Katowicach przy ulicy Nasypowej 65.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.04.2024 r. do godziny 10.00 na adres MOSiR, ul. Zofii Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest także dokonanie wpłaty wadium zgodnie z ww. terminem.

Szczegółowe informacje, formularz ofertowy oraz projekt umowy znajdują się pod linkiem: https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-zapraszajace-do-skladania-ofert-gastronomia-orw-rolna.html

środa, 10 kwiecień 2024 11:21

Zmiana systemu rezerwacji boiska Słowian

Napisał

Od poniedziałku 15.04 boisko rezerwujemy bezpośrednio w obiekcie 

UWAGA! Ważna zmiana pod Lodowiskiem Jantor🚗

Zmiana organizacji ruchu! Obowiązuje ruch jednokierunkowy, wjazd od Osiedla "Nowy Nikisz", wyjazd wzdłuż lodowiska Jantor 2🏒

czwartek, 28 marzec 2024 15:53

Przetarg publiczny (licytacja)

Napisał

Zapraszamy do udziału w przetargu publicznym (licytacji) na wysokość stawki czynszu dzierżawy gruntu z dostępem do energii elektrycznej w celu prowadzenia działalności gastronomicznej z mobilnej przyczepy, w tym sprzedaży lodów w sezonie letnim 2024.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2024 r.

Oferta dotyczy 4 lokalizacji: Wodny Plac Zabaw w rej. ul. Biedronek, Wodny Plac Zabaw Tysiąclecia w rej. ul. Ułańskiej, Ośrodek Sportowy Asnyka, Ośrodek Sportowy Gliwicka

 

Szczegółowe informacje, wniosek ofertowy, regulamin licytacji oraz projekt umowy znajdują się pod linkiem: https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/887804_ogloszenie-zapraszajace-do-skladania-ofert-licytacja-gastronomia.html

 

Aktualizacja:

Dyrektor MOSiR informuje o wyborze dzierżawców dla poszczególnych lokalizacji:

 • w przetargu dla Wodnego Placu Zabaw w rej. ul. Biedronek wyłoniono Firmę Handlowo-Usługową Adam Chodykin ul. Bażantów 59/23, 40-668 Katowice, NIP 9542869259;
 • w przetargu dla Wodnego Placu Zabaw Tysiąclecia wyłoniono firmę FHU Błaszczyk Katarzyna Błaszczyk, ul. Wopistów 3, 41-922 Radzionków, NIP 6261330403;
 • w przetargu dla Ośrodka Sportowego Asnyka nie wyłoniono dzierżawcy;
 • w przetargu dla Ośrodka Sportowego Gliwicka wyłoniono firmę FHU Błaszczyk Katarzyna Błaszczyk, ul. Wopistów 3, 41-922 Radzionków, NIP 6261330403.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: Ogłoszenie zapraszające do składania ofert (licytacja) - gastronomia (bip.gov.pl)

poniedziałek, 25 marzec 2024 07:10

Zapisy na kwiecień - Fit jest Git

Napisał
Dziś o godz. 9.00 otwieramy zapisy na kwiecień 😉
Co trzeba zrobić żeby się zapisać?
Kliknij link poniżej:
lub telefonicznie 504 004 709.
Nie czekaj! Liczba miejsc ograniczona, a kto pierwszy ten lepszy!