Michał Wojaczek

Michał Wojaczek

środa, 21 grudzień 2022 11:22

Darmowe zajęcia nauki jazdy na łyżwach

Znacie nasz projekt❓ Jeszcze nie każdy go zna⁉️

Uczymy jeździć na łyżwach ⛸ zarówno dzieci 👧🏻👦🏼 jak i dorosłych 👩🏻‍🦰🧔🏻‍♂️

„NAUCZANIE PRZEZ ŚLIZGANIE”
Startujemy w środę 21.12 o 17:00 na Lodowisku w Murckach!!

Do końca roku zajęcia będą się odbywać 1️⃣ raz w tygodniu, ale tuż po Nowym Roku będziemy widywać się częściej!
W każdą środę od 17:00 do 18:00 i w każdą sobotę od 12:30 do 13:30, ślizgawki kończymy 2️⃣5️⃣ lutego!

Co zrobić żeby się zapisać? 🖋 Po prostu zadzwoń 🤙🏼
☎️ 32 253 76 54

Zajęcia realizowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w celu integracji Polaków z Ukraińcami


А ви знаєте наш проект❓ Ще не всі його знають⁉️

Навчаємо кататися ⛸ як дітей 👧🏻👦🏼 так і дорослих 👩🏻 🦰🧔🏻

««НАВЧАННЯ КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ »
cтартуємо в середу 21 грудня о 17:00 на ковзанці Murcki!!

До кінця року заняття відбуватимуться 1️⃣ раз на тиждень,
але вже після Нового року ми будемо бачитися частіше!
Щосереди з 17:00 до 18:00 та щосуботи з 12:30 до 13:30,
ми закриваємо ковзанку 2️⃣ 5️⃣ лютого!!

Що потрібно зробити, щоб зареєструватися? 🖋
Просто зателефонуйте 🤙🏼
☎️ 32 253 76 54

Заняття фінансуються Дитячим фондом ООН - ЮНІСЕФ З метою інтеграції поляків з українцями

środa, 21 grudzień 2022 06:51

SZUKAMY PRACOWNIKA!

Poszukiwana osoba do pracy na stanowisko Inspektor ds. organizacyjnych!

Warunki zatrudnienia :

 • Pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
 • Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach
 • Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR
 • Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice)

Po więcej informacji kliknij tutaj > https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/inspektor-ds-organizacyjnych.html  i dołącz do naszego zespołu!

czwartek, 15 grudzień 2022 07:18

Wspólna ekspresssowa nauka jazdy na łyżwach


Już w najbliższą sobotę 1️⃣7️⃣.1️⃣2️⃣
od godziny 9️⃣:0️⃣0️⃣ do 1️⃣3️⃣:0️⃣0️⃣
na lodowisku na Rynku zapraszamy na „Ekspresssową naukę jazdy na łyżwach” ‼️

Oferujemy:
🟦Darmowe wypożyczenie łyżew ⛸
🟦Darmowe wejście na lód 🧊
🟦Darmową, fachową naukę jazdy na łyżwach pod okiem najlepszych instruktorów 👀
🟦Darmowe zajęcia cykliczne od 21.12 na lodowisku Murcki

Co trzeba zrobić?
🟨Przyjdź 🚶🏼‍♀️🚶🏻‍♂️
🟨Wypełnij kwestionariusz 📝
🟨Wypożycz łyżwy ⛸
🟨Poczuj ten łyżwiarski klimat 💨
🟨I zapisz się na zajęcia cykliczne ‼️

Nauka jazdy na łyżwach dedykowana jest dla dzieci z Polski i Ukrainy w celu integracyjnym, ale dorośli są również miłe widziani 🤗

Zajęcia realizowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

 

Привіт, привіт‼️
Цієї суботи 1️⃣ 7️⃣. 1️⃣ 2️⃣
від 9️⃣: 0️⃣ 0️⃣ до 1️⃣ 3️⃣: 0️⃣ 0️⃣
Льодовий майданчик Ринок запрошуємо на « експрес-навчання катання на ковзанах »‼️

🟦Безкоштовний прокат ковзанів ⛸
🟦Безкоштовний вхід на лід 🧊
🟦Безкоштовні професійні уроки катання на ковзанах під наглядом найкращих інструкторів 👀
🟦Безкоштовні регулярні заняття з 21.12 на ковзанці Murcki

Що вам потрібно зробити?
🟨Приходь 🚶🏼‍♀️🚶🏻‍♂️
🟨Заповніть анкету 📝
🟨Прокат ковзанів ⛸
🟨 Відчуйте цю атмосферу катання 💨
🟨І записуйтесь на регулярні заняття ‼️

Навчання катанню на ковзанах присвячено дітям з Польщі та України з метою інтеграції, але дорослих теж приємно бачити 🤗

Заняття фінансуються з коштів Дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ

 

poniedziałek, 05 grudzień 2022 10:19

Oferta pracy: Inspektor ds. zamówień publicznych

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice
ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych

Główne obowiązki :
 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych MOSiR,
 Opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń,
 Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 Wsparcie pracowników pozostałych komórek w przygotowaniu opisu
przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości zamówienia,
 Udział w przygotowaniu dokumentacji do wyjaśnień na potrzeby
postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych,
 Obsługa obiegu dokumentacji bieżącej,
 Stała współpraca z innymi działami i obiektami MOSiR.

Wymagania niezbędne :
 Wykształcenie min. średnie i trzyletni staż pracy lub wyższe i roczny staż pracy,
 Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 Osoba niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 Znajomość przepisów:
o Ustawa Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz ustawy Kodeks cywilny,
o Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
o Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
o Ustawa o finansach publicznych – w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
o Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
o Znajomość programów komputerowych pakietu MS Office
Wymagania dodatkowe :
 Doświadczenie zawodowe: w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 Samodzielność i zaangażowanie,
 Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania,
 Gotowość do pracy pod presją czasu,
 Umiejętność pracy zespołowej,
 Komunikatywność,
 Dobra organizacja pracy własnej,
Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.
Informacja o warunkach zatrudnienia :
 Preferowany pełny wymiar czasu pracy (możliwość podjęcia pracy w mniejszym wymiarze min. ½ etatu),
 Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach,
 Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR ,
 Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice).

Wskaźnik zatrudnienia:
W listopadzie 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
 kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy,
 oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:
w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor ds. zamówień publicznych” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2022r.

Informacje dodatkowe:
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

piątek, 25 listopad 2022 07:35

Zajęcia SLOW JOGGING w grudniu!

Zajęcia SLOW JOGGING w grudniu!

 • wtorki 11:00 oraz 19:00
 • środy 19:00
 • czwartki 11:00 oraz 19:00

Slow joggingujemy na bieżni lekkoatletycznej Ośrodka Sportowego przy ul. Asnyka 27!

Zajęcia są BEZPŁATNE, bez konieczności zapisów!

Serdecznie zapraszamy!

piątek, 28 październik 2022 22:14

Obiekt Sportowy przy ul. Asnyka

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU – LISTOPAD 2022 r.
Bieżna lekkoatletyczna (dostępna od 28 października od godz. 15.00)

 • Ogólnodostępna (z wyjątkiem organizowanych imprez masowych), bezpłatna
 • NIE wymaga rezerwacji
 • Dostępna cały tydzień (poniedziałek-niedziela) w godzinach 6.30-21.30
 • Wejście furtką od strony parkingu
 • Wymagane obuwie sportowe


Boisko piłkarskie i boisko baseballowe (dostępne od 1 listopada)

 • Wymagana wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu 570 875 780
 • Płatne dla klubów sportowych, stowarzyszeń i grup zorganizowanych
 • Dostępne cały tydzień (poniedziałek-niedziela) w godzinach 6.30-21.30
 • Wymagane obuwie uzgodnione z obsługą obiektu


Boiska do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki

 • Ogólnodostępne (z wyjątkiem organizowanych imprez masowych), bezpłatne
 • NIE wymaga rezerwacji
 • Dostępne cały tydzień (poniedziałek-niedziela) w godzinach 6.30-21.30
 • Wymagane obuwie sportowe
piątek, 15 lipiec 2022 18:55

ORW Bugla - komunikat

Komunikat
MOSIR Katowice
15 lipca 2022 r.

ORW Bugla prewencyjnie zamknięta w najbliższych dniach

 • Dzisiaj z laboratorium, które na zlecenie MOSIR Katowice przeprowadza regularne badania jakości wody, otrzymaliśmy wstępną telefoniczną informację o pojawieniu się w pobranych z ORW Bugla próbkach przekroczonej ilości niepożądanych bakterii.

 • W trosce o bezpieczeństwo użytkowników i pracowników, pomimo tego, że zgodnie z przyjętymi procedurami, ostateczny raport trafi do MOSIR Katowice dopiero w przyszłym tygodniu, podjęliśmy decyzje o prewencyjnym zamknięciu i dodatkowej dezynfekcji obiektu, na okres co najmniej kilku najbliższych dni.

 • Bakteria, która najprawdopodobniej znajduje się w wodzie to Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczka ropy błękitnej. To bakteria wywołująca zakażenie tylko u osób z obniżoną odpornością (tzw. bakteria oportunistyczna). Zakażenie nią stanowi szczególnie istotny problem u pacjentów chorujących na mukowiscydozę, leczenie zakażenia jest trudne ze względu na jej dużą odporność na wiele antybiotyków. Pojawia się bardzo często w środowiskach szpitalnych, wg danych CDC jest przyczyną 4 na 1000 przypadków zakażeń w amerykańskich szpitalach.

 • W ostatnich latach ta sama bakteria pojawiła się w obiektach m.in. w Opolu, Wrocławiu, Gorzowie. Jest także odpowiedzialna za tegoroczne czasowe wyłączenie basenu w Szczecinie. Najbardziej prawdopodobnym źródłem jej pochodzenia na ogólnodostępnych basenach jest człowiek. Niestety środki dezynfekcyjne na co dzień stosowane w czynnych basenach nie są w stanie usunąć bakterii dlatego aby ją wyeliminować należy zamknąć obiekt i przeprowadzić specjalną procedurę oczyszczania wody i infrastruktury.

 • Od piątkowego wieczora aż do niedzieli realizowane będą działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia (wpuszczenie środków bakteriobójczych, czyszczenie filtrów itp.). Ponowne otwarcie basenu nastąpi po uzyskaniu wyników niepozostawiających wątpliwości, co do jakości wody.

 • O całej sprawie poinformowany również katowicki sanepid. Wyniki badań próbek wody z pozostałych obiektów zarządzanych przez MOSiR Katowice były dobre.

**************

W związku zamknięciem ORW Bugla, w najbliższych dniach mieszkańców zapraszamy na trzy pozostałe baseny i kąpieliska zarządzane przez MOSiR Katowice – ORW Rolna, przy ul. Gliwickiej, w Dolinie 3 Stawów oraz na cztery wodne place zabaw. W związku ze spodziewaną większą liczbą klientów, na te obiekty zostanie skierowany dodatkowi pracownicy oraz ratownicy wodni.

środa, 06 lipiec 2022 08:52

Akcja Lato w Mieście 2022

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji AKCJA LATO W MIEŚCIE.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, przeznaczone dla osób posiadających ważną legitymację szkolną (tenis ziemny i stołowy - dotyczy obydwojga w parze). Nie są prowadzone przez trenera, za wyjątkiem zapasów, gimnastyki, capoeiry oraz piłki nożnej prowadzonej przez BKS Spartę orac 1 FC Katowice.

Harmonogram może ulec zmianie:

Hala Sportowa ul. Józefowska 40

 • KS Capoeira Camangula (sztuka walki)
  22-26.08.2022 r. godz. 10:00-12:00
 • Zapasy ZUKS GKS Katowice
  16-31.08.2022 r. godz. 12:00-14:00
  Ośrodek Sportowy „Słowian” Ul. 1-go Maja 99
 • Piłka nożna, koszykówka, siatkówka (boisko wielofunkcyjne)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 10:00-15:00
 • Piłka nożna (grupy zorganizowane)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 10:00-15:00
 • 1 FC Katowice (pod okiem trenerów)
  25.06-31.08.2022 r.
  Rocznik 2012-2016 godz. 16:30-18:00
  Rocznik 2009-2011 godz. 18:00-20:00
 • Tenis ziemny, tenis stołowy
  01.07-31.08.2022 r. godz. 10:00-15:00
 • Skate-Park
  01.07-31.08.2022 r. godz. 8:00-21:00

Boisko piłkarskie „Rapid” Ul. Stęślickiego 6

 • Piłka nożna (boisko treningowe)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 10:00-12:00
 • BKS Sparta (pod okiem trenerów)
  04.07-29.07.2022 r. poniedziałki i środy
  Rocznik 2018-2012 godz. 17:00-18:30
  Rocznik 2011-2006 godz. 18:30-20:00

ORW „Zadole” Ul. Wczasowa 8

 • Tenis stołowy, tenis ziemny
  01.07-31.08.2022 r. godz. 9:00-15:00
 • Skate-Park, ścianka do tenisa
  01.07-31.08.2022 r. godz. 8:00-21:00

Boisko Sportowe Ul. Boya-Żeleńskiego 96c

 • Piłka nożna
  01.07-31.08.2022 r. godz. 9:00-13:00

Ośrodek Sportowy „Gliwicka” Ul. Gliwicka 214

 • Piłka nożna (boisko sztuczna trawa)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 8:00-14:00
 • Koszykówka, siatkówka (boisko wielofunkcyjne)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 8:00-14:00

Ośrodek Sportowy „Szopienice” Ul. 11 Listopada 16

 • Piłka nożna (boisko treningowe)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 9:00-13:00
 • Tenis ziemny
  01.07-31.08.2022 r. godz. 9:00-15:00

Ośrodek Sportowy „Kolejarz” Ul. Alfreda 1

 • Piłka nożna (boisko treningowe)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 9:00-13:00
 • Siatkówka (hala, grupy rekreacyjne)
  01.07-14.08.2022 r. godz. 9:00-15:00
 • UKS Carramba (hala, gimnastyka artystyczna)
  15-26.08.2022 r. godz. 9:00-15:00.

Ośrodek Sportowy „Hetman” Ul. Siwka 6

 • Koszykówka, siatkówka (boisko wielofunkcyjne)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 9:00-15:00
 • Piłka nożna (boisko treningowe)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 9:00-15:00
 • 1 FC Katowice (pod okiem trenerów)
  25.06-31.08.2022 r.
  Rocznik 2004-2008 godz. 20:00-21:30
 • Tenis ziemny
  01.07-31.08.2022 r. godz. 11:00-13:00

Ośrodek Sportowy „Podlesianka” Ul. Sołtysia 25

 • Piłka nożna (boisko treningowe)
  01.07-31.08.2022 r. godz. 9:00-15:00
środa, 06 lipiec 2022 08:51

Bezpłatne zajęcia piłki nożnej

W ramach AKCJA LATO W MIEŚCIE zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach z piłki noznej prowadzonych przez trenera UEFA - Przemysława Olecha.

Zajęcia odbywaja się w lipcu w poniedziałki oraz środy w godzinach 8:00-11:00 w ORW Bugla.

Organizatorami akcji są: 
Akademia Talent Katowice Giszowiec
Stowarzyszenie Forum Katowic
MOSiR Katowice
Stowarzyszenie Giszowiec
Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice.

 

poniedziałek, 04 lipiec 2022 07:20

Przedłużamy godziny otwarcia Bugli

Godziny otwarcia basenu ORW Bugla zostały w lipcu przedłużone.
Pon. - Czw.: 10:00-19:00
Pt. -Niedz.: 9:00-19:00