Ogłoszenie o prace

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice ogłasza nabór kandydata(ów) na stanowisko: Kierownik działu finansowo-księgowego.

Oferty wraz z dokumentami należy składać: w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Kierownik działu finansowo-księgowego” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2022r..

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia znajdują się tutaj.